ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

แรกมีไฟฟ้าใช้ในสยาม 

               ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2427  โดยผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) กิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ  เมื่อทางราชการตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  และได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมเพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ.2473 ต่อมาปี พ.ศ. 2477 ได้ปรับปรุงเป็นกองไฟฟ้าและเปลี่ยนชื่อเป็นกองไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และปี พ.ศ.2497 จัดตั้งเป็นองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปรากฏนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          รัฐบาลมีนโยบายให้องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคแต่เพียงผู้เดียว  รวมทั้งเตรียมปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าจากองค์กรผู้ผลิตขนาดใหญ่ เช่น การไฟฟ้ายันฮี การลิกไนต์ เป็นต้น  จึงยกฐานะองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2503 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 รับช่วงกิจการต่อจาก องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาดำเนินการด้วยทุนประเดิมจำนวน 87 ล้านบาทเศษ  มีสำนักงานการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีนายสาย  นิธินันทน์  เป็นผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 1 มีจำนวนพนักงาน 2,119 คน กำลังไฟฟ้าสูงสุด 15,000 กิโลวัตต์ ซึ่งผลิตด้วยเครื่องกำเนินไฟฟ้าดีเซล มีผู้ใช้ไฟฟ้า 137,377 ราย  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1 ล้านคน หรือร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีอยู่ทั่วประเทศขณะนั้น ประมาณ 23 ล้านคน