พื้นที่ความรับผิดชอบ

พื้นที่ความรับผิดชอบ

1.อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2.อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ความรับผิดชอบรวม 2 อำเภอ 13 ตำบล รวม 97 หมู่บ้าน  จำนวนผู้ใช้ไฟ 82,697 ราย แยกเป็น

1.)รายใหญ่ 602 ราย    

2.)รายย่อย  82,095 ราย